De website www.united-springs.com is een online-informatieservice die door UNITED SPRINGS Ltd. beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan is onderhevig aan acceptatie van de voorwaarden en bepalingen die hieronder uiteen zijn gezet.

 • Het advertentiemateriaal dat op de website www.united-springs.com wordt gepubliceerd, bestaande uit data, communicatie-items, features, grafieken en intern geproduceerde ontwerpen, persberichten, informatie over de onderneming en de bedrijven die deel uitmaken van de Groep, en foto's, is het eigendom van UNITED SPRINGS Ltd.. Geen enkel deel van het op de website gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd, aangepast, gekopieerd, overgedragen of gedownload, laat staan op enige wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITED SPRINGS Ltd., onverminderd de mogelijkheid voor gebruikers om dit materiaal op hun computers op te slaan of om uittreksels van pagina's van deze website af te drukken voor persoonlijk gebruik.
   
 • De logo's en handelsmerken die zich op de website www.united-springs.com bevinden, zijn eigendom van UNITED SPRINGS Ltd. en/of de bedrijven die deel uitmaken van de Groep. Zij mogen niet worden gebruikt op enig ander communicatiemiddel of op enige andere website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITED SPRINGS Ltd. of van de bedrijven die deel uitmaken van de Groep en die eigenaar van de handelsmerken en logo's zijn.
   
 • Links vanaf andere websites zijn toegestaan, mits wordt aangegeven dat deze links naar  www.united-springs.com verwijzen.
   
 • Deze www.united-springs.com website biedt de gebruiker uitgebreide toegang tot informatie betreffende initiatieven van de onderneming, gericht aan een professioneel publiek. De informatie op de website wordt in goed vertrouwen verstrekt en is bedoeld om up-to-date en nauwkeurig te zijn. UNITED SPRINGS Ltd. zal alle redelijke moeite nemen om te waarborgen dat de informatie op haar website correct en binnen juridische grenzen volledig en up-to-date is. Onopzettelijke fouten en omissies kunnen echter niet worden uitgesloten. Mochten fouten worden gerapporteerd, dan zal de onderneming ervoor zorgen dat deze op zo kort mogelijk termijn worden gecorrigeerd.
   
 • De informatie vormt in geen geval een professionele of juridische beoordeling (voor specifiek advies dient men contact op te nemen met ter zake gekwalificeerde professionals).
   
 • UNITED SPRINGS Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de informatie die de website bevat, vooral indien informatie en nieuws van exclusieve, algemene aard is, niet noodzakelijkerwijs uitvoerig, compleet, of nauwkeurig is of voortvloeit uit links met externe websites waarover de diensten van UNITED SPRINGS Ltd. geen controle hebben. UNITED SPRINGS Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot gebruik door derden van de inhoud van de website, of voor enige besmetting die voortvloeit uit toegang tot, interconnectie met of het downloaden van materiaal en computerprogramma's van deze website.
   
 • UNITED SPRINGS Ltd. zal verantwoordelijk zijn voor het beperken van technische storingen tot een minimum. Delen van de data of informatie op de website kunnen echter zijn ingevoerd of gestructureerd in archieven of formaten die niet foutvrij zijn. UNITED SPRINGS Ltd. kan derhalve niet garanderen dat de service niet onderhevig zal zijn aan onderbrekingen of anderszins door dergelijke problemen zal worden beïnvloed. Sogefi S.p.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig probleem dat voortvloeit uit het gebruik van de website of van enige daarmee verbonden websites.