PRIVACYBELEID

De Sogefi Group is een internationale groep van bedrijven die zich inzet voor een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna de "AVG").

Dit privacybeleid wordt verstrekt op grond van art. 13 van de AVG en verwijst naar de persoonlijke gegevens van gebruikers van de websites www.sogefigroup.com en www.united-springs.com (hierna respectievelijk "Betrokkene(n)" en de "Site").

Inhoud:

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De beheerder is Sogefi S.p.A.  (hierna "Sogefi") met maatschappelijke zetel in Milaan (MI) in via Ciovassino 1 / A, belastingcode, btw-nummer en registratienummer in het handelsregister van Milaan Monza Brianza Lodi 00607460201 (hierna "Wij", "Ons", "Onze", "Sogefi" of de "Eigenaar").

Als beheerder garanderen wij de naleving van de AVG, de nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen van de ethische code die door de Sogefi Group is aangenomen.

 

Waarom worden de gegevens verwerkt?

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen voor de doeleinden en volgens de onderstaande rechtsgrondslagen:

1/ Navigatiegegevens. Bij wijze van voorbeeld en zonder limitatie kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: informatie over de bezochte pagina's en secties van de website, de geografische regio van de bezoekers, de taal van de gebruikte browser, de datum en tijd van het bezoek.

Doel: om de geïnteresseerde partij in staat te stellen door de website te bladeren, anonieme statistische informatie over het gebruik ervan te verkrijgen, monitoringactiviteiten uit te voeren om de beveiliging te ondersteunen en acties te identificeren die gericht zijn op het verbeteren ervan.

Rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang, d.w.z. de goede werking en veiligheid van de website en de verbetering ervan.

2/ Cookies. Voor specifieke informatie over de gegevens die worden verzameld via de cookies die door de gegevensbeheerder worden gebruikt, leest u ons Cookiebeleid, dat hier beschikbaar is.

3/ Persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, e-mailadres, bedrijf en functie (om precies te zijn, slechts enkele categorieën werk worden verstrekt).

Doel: het activeren van het Waarschuwingssysteem ("Meldingssysteem"), een dienst die de geïnteresseerde partij voorziet van persberichten, uitnodigingen voor evenementen en financiële communicatie.

Rechtsgrond: toestemming van de belanghebbende.

4/ Mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen

Het verzamelen van navigatiegegevens is noodzakelijk voor de gegevensbeheerder om de best mogelijke browse-ervaring en alle functies die beschikbaar zijn op zijn website te bieden. De belanghebbende kan de verwerking van zijn persoonlijke gegevens beperken door de instructies in het Cookiebeleid van de website te volgen. Het verstrekken van persoons- en contactgegevens is noodzakelijk om ons "Waarschuwingssysteem" te activeren. Registratie voor onze "Waarschuwingssysteem" service is gratis en optioneel.

We kunnen de bovenstaande persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende aanvullende doeleinden en rechtsgrondslagen:

Doel: om te voldoen aan elke wettelijke verplichting die aan de beheerder is opgelegd (bijv.: om te reageren op verzoeken van administratieve, gerechtelijke of openbare veiligheidsautoriteiten).

Rechtsgrond: nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de Beheerder is onderworpen.

Doel: de beheerder in staat stellen zijn rechten in de rechtbank of buitengerechtelijk vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang, d.w.z. de bescherming van onze rechten in geval van geschillen.
 

 • Mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen

Het verzamelen van navigatiegegevens is noodzakelijk voor de gegevensbeheerder om de best mogelijke browse-ervaring en alle functies die beschikbaar zijn op zijn website te bieden.

De belanghebbende kan de verwerking van zijn persoonlijke gegevens beperken door de instructies in het Cookiebeleid van de website te volgen[PP1] .

Het verstrekken van persoons- en contactgegevens is noodzakelijk om het waarschuwingssysteem te activeren. Registratie voor de alerting system service  is gratis en optioneel.

 

Wat zijn de methoden en plaatsen van behandeling?

De persoonsgegevens die door de beheerder worden verzameld, worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

De gegevens worden meestal verwerkt met geautomatiseerde systemen volgens de bepalingen van de wet en alleen voor de aangegeven doeleinden. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen om het verlies van gegevens en / of illegaal, onjuist of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Verwerkingen door middel van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, waaronder profilering op grond van art. 22.1 en 22.4 van de AVG, worden niet verstrekt.

 

Met wie wordt de informatie gedeeld?

Persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegd personeel van Sogefi en kunnen ook worden verwerkt door andere derden dan de beheerder.

Deze handelingen zullen worden uitgevoerd door Sogefi-leveranciers die diensten verlenen zoals het technisch beheer van de website (in dit geval zullen zij optreden namens de gegevensbeheerder als gegevensverwerkers, overeenkomstig artikel 28 van de AVG).

De informatie van de belanghebbende partijen kan worden verstrekt aan overheidsinstanties of bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de bepalingen van de wet, indien nodig, en aan professionals wier betrokkenheid noodzakelijk is om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen hun rechten te kennen, uit te oefenen of te verdedigen (in dit geval zullen zij deze verwerken als onafhankelijke gegevensbeheerders).

 

Hoe lang wordt de informatie bewaard?

De persoonlijke gegevens die door de gegevensbeheerder worden verzameld, worden bewaard totdat de hierboven beschreven doeleinden zijn bereikt. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, specificeert de beheerder het volgende:

 • Navigatiegegevens

De navigatiegegevens worden maximaal 7 (zeven) dagen bewaard.

 • Cookies

De gegevens die via cookies worden verzameld, worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de bepalingen van ons Cookiebeleid[PP2] .

 • Persoonlijke en contactgegevens

De gegevens die worden verzameld om de dienst "Waarschuwingssysteem" te leveren (voor- en achternaam; e-mailadres; bedrijfs- en beroepscategorieën) worden 24 maanden bewaard, vanaf aanvang van verzamelen.

Deze voorwaarden kunnen worden verlengd in geval van geschillen, op verzoek van de bevoegde autoriteiten, in de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet of in geval van verlenging van de toestemming door de belanghebbende partij.

Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwijderd of anderszins onbegrijpelijk gemaakt, bijvoorbeeld door middel van encryptie- of pseudonimiseringstechnieken.

 

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG hebt u het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie te ontvangen over hoe deze zullen worden verwerkt;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien onjuist en onvolledige persoonsgegevens zijn aangevuld;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • een beperking van de verwerking te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • niet worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor hem/haar heeft.

Als u vragen hebt over de manier waarop Sogefi uw gegevens verwerkt of als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@sogefigroup.com.

Ten slotte, als u van mening bent dat uw rechten onder de AVG zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de AVG zelf, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zoals bepaald in artikel 77 van de AVG - hier vindt u de naam en contactgegevens van alle TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VAN DE EU),  of u hebt het recht om een vordering in te stellen bij de rechtbanken van de lidstaat waar de beheerder een statutaire zetel heeft of waar de betrokkene zijn of haar woonplaats heeft (overeenkomstig artikel 79 van de AVG).

 

Veranderingen

Dit privacybeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen, zelfs in het geval van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

Als wijzigingen in dit privacybeleid aanzienlijk zijn, worden gebruikers van tevoren op de hoogte gebracht via:

 • onze website (bijv. via een pop-upmelding);
 • andere communicatiekanalen (bijv. per e-mail).

Dit privacybeleid is bijgewerkt in maart 2022.